A l’ Escola Arrels s’ imparteixen les modalitats de Batxillerat Humanístic-Social i Científic-Tecnològic.

El Batxillerat a l’Escola Arrels en 5 punts:

1. Acció tutorial

A la nostra escola es dóna un paper molt important a la figura del tutor com a responsable del seguiment de l’alumnat i que  vetlla el procés educatiu dels nois i noies. Els alumnes i les famílies troben en la figura del tutor un referent proper que informa  i els orienta en l’evolució acadèmica i personal de l’alumnat.

Contacte Tutors:

 

Dins l’horari escolar hi ha assignada una hora de tutoria on es tracten temes d’organització del curs i d’orientació acadèmica. D’altra banda, el tutor realitza tutories individuals al llarg del curs en les quals atén els alumnes de forma personal, tot buscant estratègies comunes de superació personal i orientació. Des de les famílies es valora molt positivament el seguiment exhaustiu que realitzen els tutors al llarg del curs, ja que entenem que l’èxit de l’alumnat de la nostra escola és fruit de la implicació  i comunicació de tots els membres que formen l’educació de l’alumne: família, professorat i alumnat.

2. Contacte constant escola-família

La família és un suport i un pilar fonamental en l’èxit de l’alumnat. Des de l’escola afavorim aquesta comunicació constant entre família-alumnat i escola. És per això que el cos docent es reuneix a mig trimestre per fer avaluacions de seguiment i poder traslladar informació acurada i exhaustiva de l’evolució
acadèmica i personal de l’alumnat a les seves famílies. D’altra banda, es fan reunions trimestralment amb les famílies per abordar els temes acadèmics i personals.
L’escola utilitza de forma habitual la plataforma clickedu per informar d’aspectes organitzatius així com de d’altres temes com qualificacions de les matèries o bé assistència al centre.

3. Bon ambient entre l’alumnat

El bon ambient entre l’alumnat facilita un bon clima de treball i motivació per a l’assoliment del curs.

4. Professorat estable, proper i compromès

El centre vetlla per un bon assoliment dels continguts impartits a l’escola. Dins l’organització del curs, hi ha una setmana dedicada a preparar les matèries de forma individual i personalitzada amb el professorat de l’assignatura per tal de poder superar o millorar les qualificacions globals de les matèries (Curset de recuperació).
D’altra banda, a final de curs de 2n de Batxillerat es dediquen dues setmanes a preparar i consolidar elscontinguts examinables de les Proves d’accés a la universitat (PAU).
L’actitud compromesa i propera del nostre professorat es veu reflectida en els bons resultats acadèmics i les valoracions positives de l’alumnat a les enquestes de satisfacció de final de curs.

5. Formació acadèmica de qualitat

Resultats acadèmics Juny 22-23

% alumnes aprovats / matriculats
Arrels
1r BAT 100%
2n BAT 100%
Alumnes presentats PAU 92%
% alumnes aprovats PAU Arrels Catalunya
Juny 2023 100% 96,98%

 

Notes curs 2022-23 Arrels Catalunya
Nota mitjana PAU 7,138 6,787
Nota mitjana accés universitat 7,716 7,271
Nota mitjana de les matèries
Arrels Catalunya
Llengua catalana 7,024 6,70
Llengua castellana 8,024 7,390
Anglès 6,381 7,03
Història 8,071 7,110
Matemàtiques 6,188 5,49
Maccss 5,2 5,5
Física 6,667 5,750
Química 7,071 6,50
Economia 5 6,49
Biologia 7,071 6,340
Dibuix Tècnic 10 6,560
Llatí 9,5 6,35
Literatura 7 6,71
Filosofia 7,875 6,580
Geografia 7,167 6,05

Projecte in & out

Per potenciar l’habilitat comunicativa en llengua estrangera i aconseguir joves emprenedors es fan les següents activitats:

 • Estades a l’estranger acompanyats de professorat del centre
 • Auxiliar de conversa nadiu
 • Batxillerat dual americà
 • Preparació per a les proves oficials de Cambridge: KET, FIRST, ADVANCED
 • Setmana de la llengua anglesa

Distincions PAU

Des de l’any 2001, el Consell Interuniversitari de Catalunya atorga anualment les distincions PAU per reconèixer públicament l’esforç dels/de les estudiants, així com la seva bona preparació en la realització de les proves d’accés a la universitat (PAU). Es concedeix la Distinció PAU a l’alumnat de Catalunya que en la convocatòria ordinària de juny ha obtingut una qualificació igual o superior a 9 punts, en la fase general de les proves d’accés a la universitat. L’Escola Arrels ha obtingut distincions específiques per a les PAU en els cursos 2016, 2017, 2019, 2021, 2022 i 2023:

 

Distinció PAU l'any 2016
PAU 2016

Distinció a les PAU 2017
PAU 2017

Distinció a les PAU 2022
PAU 2022

Distinció a les PAU 2023
PAU 2023

Distinció a les PAU 2023
PAU 2023

 

Premis extraordinaris Batxillerat

 

 

 

Premis Treballs de recerca

 

 

 

1r BATXILLERAT

 • Llengua catalana
 • Llengua castellana 
 • Anglès
 • Filosofia
 • Educació física
 • Tutoria
 • Creure i viure (complementària)
 • Habilitats lingüístiques (complementària)

2n BATXILLERAT

 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • Anglès 
 • Història de la filosofia
 • Història
 • Tutoria
 • Ampliació de llengua catalana (complementària)
 • Ampliació de llengua castellana (complementària)

Les matèries de modalitat són les següents:

Ciències i Tecnologia

 • Matemàtiques I i II
 • Química I i II
 • Biologia I i II o Dibuix tècnic I i II

 

Humanitats i Ciències Socials

 • Matemàtiques CCSS I i II  o Llengua i cultura llatines I i II
 • Història del món contemporani (1BAT)
 • Economia I i II
 • Literatura castellana o catalana (2BAT)
 • Geografia (2BAT)

Les matèries optatives són les següents:

Ciències i Tecnologia

 • Física I (modalitat)
 • Reptes científics (Biologia i Geologia)
 • Reptes científics (Física i Química)
 • Matemàtica aplicada

 

Humanitats i Ciències Socials

 • Literatura Universal (modalitat)
 • Problemàtica social
 • Ciutadania, Política i Dret
 • Matemàtica aplicada

L’horari escolar és de 8h a 15h de dilluns a dijous i de 8.25h a 15h els divendres.

Al llarg del curs escolar es realitzen sessions d’avaluació al final de cada trimestre per valorar l’assoliment dels continguts de les matèries.

Per garantir el procés d’assoliment i l’evolució satisfactòria de l’alumnat, es fan també sessions d’avaluació de seguiment en el curs de cada trimestre. D’aquesta manera es pot valorar d’una forma més individualitzada i acurada l’evolució de l’alumnat. El tutor està en contacte continu amb el professorat i amb les famílies.

El professorat de la nostra escola es caracteritza per ser un professorat estable que promou les capacitats pròpies de cada alumne i que té un tracte proper i mostra una gran disponibilitat per tal de garantir l’assoliment dels continguts del curs.

Cos docent

AG

Anna Gilibets

Departament de LLengües
AR

Josep Armengol

Coordinador del Cicle d'Administració i finances
AZ

Francesc Azorín

Departament d'educació física
GL

Manuel Gil

Especialista en enginyeria elèctrica
LP

Lluís Pujol

Departament de Filosofia
LR

Lali Rius

Cap d'Estudis de Batxillerat. Departament de Matemàtiques
MB

Mercè Baiget

Departament de Ciències
MO

Teresa Moreno

Departament de Matemàtiques
VP

Víctor Pérez

Departament de filosofia.
P1240646

Joan Vilà

Departament de Geografia i Història
P1240620

Ramon Montraveta

Departament de Llengües
OL

Olga Cortés

Departament de Llengües
P1240656

Mireia Massana

Coordinadora de Qualitat. Professora de física i química