• MENJADOR
  • Arrels disposa de cuina pròpia, amb servei d'esmorzar i dinar.
  • Durant  el primer esbarjo el menjador de l’escola està obert i els alumnes poden comprar entrepà a 1,4€, fruita, iogurt, aigua, suc o beguda calenta a 0.6€. La cuinera i el  professor de guàrdia de pati de primer cicle vetllen per l’ordre a les taules del menjador. 

       Els alumnes es poden quedar a dinar al menjador de secundària els dilluns, dimarts i dijous que a la tarda hi ha classes. Si un alumne vol quedar-se el dimecres o el divendres pot dinar al menjador de l’escola de primària.

       Quan un alumne fa ús del menjador per dinar  de manera esporàdica pot comprar un tiquet de menjador a la secretaria de l’escola a 7€, fins al finalitzar el primer esbarjo. També es podran comprar packs de deu tiquets. 

       Si un  alumne es queda de forma fixa (sempre el mateix dia de la setmana durant tot el curs) un o dos dies a la setmana pot portar tiquet o si ho prefereix l’escola li pot passar rebut bancari a preu de dinar esporàdi. 

      Si un alumne es queda fixe 3, 4 o 5 dies a la setmana té un cost de 73€ per dos dies (47€ setembre i desembre), de 97€ per tres dies (63€ setembre i desembre), i de 121€ per quatre dies (79€ setembre i desembre). El cost del menjador es passa per rebut bancari.

       Els alumnes que es queden al menjador, però per alguna causa justificada per la família no es queda cal que avisi a secretaria abans d’acabar el primer esbarjo. Això també cal fer-ho els dimecres i els divendres que els alumnes van a primària. 

 • SECRETARIA i ADMINISTRACIÓ:  
  • Matí: de 8 a 14h
  • Tarda: de 15 a 18h            
 • BIBLIOTECA:

La biblioteca està oberta durant tota la jornada lectiva per a ús dels alumnes. 

Al matí s'obrirà les 8h. 

Dijous de 1/4 de 6 a 1/4 de 7h. 

 • ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA i ATENCIÓ A LA DIVERSITAT:

Atenció a l’alumnat i a les famílies

Es duu a terme l’atenció individualitzada dels alumnes amb necessitats educatives especials i alumnes que, per situacions personals o socials, requereixen una atenció específica.

S'assessora i orienta les famílies respecte als suports, estratègies o recursos adequats per a cada infant, durant tota la seva escolarització, des de la Llar d’infants fins a l’Escola de secundària.

     Suport tècnic al professorat

Valoració i diagnosi de necessitats educatives de l’alumnat en l’àmbit acadèmic i escolar i concreció de propostes d’intervenció educativa.

Col·laboració en la planificació d’estratègies organitzatives i didàctiques per a l’atenció a necessitats educatives de l’alumnat.

Participació en l’elaboració i el seguiment de Plans i  d’adaptacions curriculars individualitzats.

Aportació de materials específics i adaptats que facilitin la participació de l’alumnat amb dificultats específiques en les activitats ordinàries.

 Participació en la comissió d’atenció a la diversitat a fi de col·laborar en la planificació i el seguiment de mesures d’atenció a les necessitats educatives de l’alumnat del centre.

 • USEE (Unitat de Suport a l’Educació Especial):

 Dóna atenció individual o en petit grup a aquells alumnes que per les seves característiques requereixen d'una atenció més propera i un seguiment més acurat per part d’especialistes.

 • CLICKEDU: Plataforma educativa com a eina de treball i comunicació amb les famílies.
 
 

 

Secundària obligatòria

Go to top