A  l'EDUCACIÓ PRIMÀRIA, l’infant experimenta canvis maduratius importants, per això introduïm metodologies que fomentin l’esforç, els rols dins el grup, el respecte, la responsabilitat, la convivència, l’autonomia personal...

 

Aquesta etapa comprèn tres cicles de dos cursos cadascun:Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior.

 

L’objectiu d’aquests sis cursos és el de proporcionar la formació integral necessària per tal que cada nen/a desenvolupi al màxim les seves capacitats motrius, intel·lectuals, emocionals, d’equilibri personal, de relació i actuació social, de manera que adquireixi unes competències bàsiques que li serveixin per orientar i portar a terme el seu propi futur.

Per això, apostem fermament pel seu seguiment tutorial i l’orientació dels nens/es i les seves famílies.

Presentem als alumnes diverses metodologies, agrupaments i estratègies que respecten el seu ritme d’aprenentatge i tenen en compte les possibilitats de cadascú.

Per nosaltres, totes les àrees tenen la mateixa importància perquè totes elles contribueixen a desenvolupar les competències dels alumnes, de manera integral. Per això, reforcem i ampliem l’horari (activitats complementàries), per aprofundir en aquells aspectes que considerem bàsics i imprescindibles per l’aprenentatge dels nens i les nenes:

  • L’educació de la competència comunicativa en català, castellà i anglès: la lectura i la comprensió lectora, la capacitat d’expressar-se amb correcció oralment i per escrit.
  • L’educació de l’expressió en tots els seus àmbits: musical, visual i plàstica i corporal.
  • Un enfocament de les matemàtiques, com a instrument per treballar el raonament i l’abstracció i la seva aplicació en la vida quotidiana.
  • I un tractament interdisciplinar dels aprenentatges que ens permeti abordar projectes des d’una perspectiva global incorporant l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació- TIC-.

Aquesta és l’etapa més llarga del sistema obligatori. En aquests anys experimenten una evolució personal important. L’escola els acompanya en aquest procés de canvi i els proporciona una forta base d’educació en valors com ara la solidaritat, el respecte, l’aspecte crític, la llibertat, la implicació en la societat on viuen i  formen part.

 

 

Go to top